SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V NAGRADNIG IGRAH

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH, KI JIH ORGANIZIRA PODJETJE Melita Stiplošek S.P., Zdraviliška cesta 14, 3254 Podčetrtek, davčna št. SI58014179, Zavezanec za DDV: DA.

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

Opredelitev pojmov

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi naključni digitalni žreb preko aplikacije (Pick up random winner).

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki pravilno izpolnijo pogoje nagradne igre, ki so podani ob vsaki novi nagradni igro posebej. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen na facebook strani spletne trgovine Must Have.

Obveznosti izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta, FB messenger) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko, najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (7) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da jih organizator po elektronski pošti lahko obvešča o novostih in drugih promocijskih akcijah. Organizator nagradne igre zbira osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Trajanje nagradne igre
Nagradne igre so časovno omejene. Časovni razponi trajanja nagradnih iger so podani pri objavi vsake nagradne igre posebej.

Nagrada
1 naključni izžrebanec bo prejel nagrado, razen če objava nagradne igre dodatno poveča nagradni fond nagrajencev.